© 2016 by GRACE CHANG

From left: Chang Baohua (常宝华), Chang Baolin (常宝林), Chang Lianan (常连安, Grace’s grandfather), Chang Baokun (常宝坤), and Chang Baoting (常宝霆, Grace’s father)